മാധവിക്കുട്ടി സ്‌നേഹത്തിൻ്റെ കൊടിയടയാളം

മാധവിക്കുട്ടി സ്‌നേഹത്തിൻ്റെ കൊടിയടയാളം

സൂ സ്റ്റോറി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. എം രാജീവ്കുമാര്‍
ജന്തുക്കള്‍ നടത്തുന്ന ശക്തിയായ ഇടപെടലുകളുടെ കഥയാണ് സൂ സ്റ്റോറി. അവ യഥാര്‍ത്ഥ ജന്തുക്കളോ മനുഷ്യരൂപം പ്രാപിച്ചവയോ ആകാം. മനുഷ്യ ജന്തു സസ്യ സമ്മിശ്രമായ ഈ ലോകത്തില്‍ ആര്‍ക്കും എവിടെയും ഇടപെടാമല്ലോ! കഥയുടെ ഉപകരണങ്ങളെ ഇത്രയേറേ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാര്‍ ഒരുപക്ഷേ, രാജീവ് കുമാറിനോളം വേറെയുണ്ടാകാനിടയില്ല.
സാധാരണ വില ₹200.00 പ്രത്യേക വില ₹180.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485739
1st
176
2019
stories
-
MALAYALAM
ജന്തുക്കള്‍ നടത്തുന്ന ശക്തിയായ ഇടപെടലുകളുടെ കഥയാണ് സൂ സ്റ്റോറി. അവ യഥാര്‍ത്ഥ ജന്തുക്കളോ മനുഷ്യരൂപം പ്രാപിച്ചവയോ ആകാം. മനുഷ്യ ജന്തു സസ്യ സമ്മിശ്രമായ ഈ ലോകത്തില്‍ ആര്‍ക്കും എവിടെയും ഇടപെടാമല്ലോ! കഥയുടെ ഉപകരണങ്ങളെ ഇത്രയേറേ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാര്‍ ഒരുപക്ഷേ, രാജീവ് കുമാറിനോളം വേറെയുണ്ടാകാനിടയില്ല.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സൂ സ്റ്റോറി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!