ടി പത്മനാഭന്‍: കഥയും പൊരുളും

ടി പത്മനാഭന്‍: കഥയും പൊരുളും

പത്മനാഭന്റെ വഴിയില്‍

പത്മനാഭന്റെ വഴിയില്‍

യാത്ര കഥകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ടി പത്മനാഭന്‍
യാത്ര, എക്കാലത്തും മനുഷ്യമനസ്സിനെയും സര്‍ഗ്ഗാത്മകതയെയും നിര്‍ണ്ണായകമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാത്രചെയ്യാതെ ചരിത്രമില്ല, സാഹിത്യവുമില്ല. മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരംകൊണ്ടോ യാത്ര നടത്താതെ കഥയോ കവിതയോ ഇല്ല.
₹190.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385018992
3rd
136
2023
-
MALAYALAM
യാത്ര, എക്കാലത്തും മനുഷ്യമനസ്സിനെയും സര്‍ഗ്ഗാത്മകതയെയും നിര്‍ണ്ണായകമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാത്രചെയ്യാതെ ചരിത്രമില്ല, സാഹിത്യവുമില്ല. മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരംകൊണ്ടോ യാത്ര നടത്താതെ കഥയോ കവിതയോ ഇല്ല.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:യാത്ര കഥകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!