യാത്ര: അറിവും അനുഭൂതിയും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. എ റസ്സലുദീന്‍
ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെയും കമ്യൂണിസത്തിന്റെയും അനുഭവം ചൂഴ്ന്നു നില്ക്കുന്ന കസക്സ്ഥാന്‍, ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന നേപ്പാള്‍, നാനാത്വത്തില്‍ ഏകത്വം എന്ന സങ്കല്പത്തിന്റെ ദൃശ്യ സാക്ഷാല്‍ക്കാരമായി നില്ക്കുന്ന രാജസ്ഥാന്‍, ഗുഹാചിത്രങ്ങളാല്‍ പേരുകേട്ട അജന്ത, എല്ലോറ, സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രത്തിന്റെ മുഖരേഖയായ ആന്റമാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ യാത്രാനുഭവങ്ങളാണ് ഡോ. റസ്സലുദീന്‍ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. യാത്രയുടെ അറിവും അനുഭൂതിയും പങ്കുവെക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.
₹150.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410686
1st
120
2020
Travelogue
-
Malayalam
ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെയും കമ്യൂണിസത്തിന്റെയും അനുഭവം ചൂഴ്ന്നു നില്ക്കുന്ന കസക്സ്ഥാന്‍, ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന നേപ്പാള്‍, നാനാത്വത്തില്‍ ഏകത്വം എന്ന സങ്കല്പത്തിന്റെ ദൃശ്യ സാക്ഷാല്‍ക്കാരമായി നില്ക്കുന്ന രാജസ്ഥാന്‍, ഗുഹാചിത്രങ്ങളാല്‍ പേരുകേട്ട അജന്ത, എല്ലോറ, സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രത്തിന്റെ മുഖരേഖയായ ആന്റമാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ യാത്രാനുഭവങ്ങളാണ് ഡോ. റസ്സലുദീന്‍ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. യാത്രയുടെ അറിവും അനുഭൂതിയും പങ്കുവെക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:യാത്ര: അറിവും അനുഭൂതിയും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!