പ്രണയിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍

പ്രണയിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍

പാവങ്ങള്‍ 1&2

പാവങ്ങള്‍ 1&2

വുതറിങ് ഹൈറ്റ്‌സ്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എമിലി ബ്രോണ്ടി
സാധാരണ വില ₹450.00 പ്രത്യേക വില ₹405.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789386364432
2nd
336
2015
World-Classic
-
Malayalam
വിക്‌ടോറിയന്‍ കാലഘട്ടത്തിലെ മതപരമായ കപട നാട്യം, ധാര്‍മ്മികത, സാമൂഹ്യവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍, ലിംഗപരമായ അടിമത്തം എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള ആശയസംഹിതയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന കൃതി. ലോകക്ലാസിക്കുകളുമായി പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നു പറയണമെങ്കില്‍ വുതറിങ് ഹൈറ്റ്‌സ് കൂടി വായിച്ചിരിക്കണം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:വുതറിങ് ഹൈറ്റ്‌സ്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്