ഹക്കിള്‍ബെറി ഫിന്‍

ഹക്കിള്‍ബെറി ഫിന്‍

വികൃതിയായ ടോം സോയര്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് മാര്‍ക് ട്വയ്ന്‍
മിസിസിപ്പി നദിയുടെ കരയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ കഥ
₹290.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364425
Ist
216
2017
World-Classic
-
MALAYALAM
മിസിസിപ്പി നദീതീരത്തു വളര്‍ന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥ. ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ ആകര്‍ഷിച്ച കൃതിയുടെ മലയാള പരിഭാഷ. മാര്‍ക് ട്വയ്‌ന്റെ വിഖ്യാത രചന.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:വികൃതിയായ ടോം സോയര്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്