കേരളചരിത്രവും സംസ്‌കാരവുംഒരു മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

കേരളചരിത്രവും സംസ്‌കാരവുംഒരു മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

ഇന്ദുമതിസ്വയംവരം

ഇന്ദുമതിസ്വയംവരം

വിദ്യാര്‍ഥികളെയും യുവാക്കളെയും പറ്റി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ എം എസ്
മാറുന്ന ഭാവനയും തീക്ഷ്ണതയേറുന്ന സമരബോധവും പിഴയ്ക്കരുതാത്ത സൂക്ഷ്മലക്ഷ്യങ്ങളും നിറംപകരുന്ന രാഷ്ട്രീയബോധ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇ എം എസിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഒരു കവാടം തുറക്കുകയാണ് ഈ കൃതി.
₹80.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383155484
2nd
100
2013
-
MALAYALAM
മാറുന്ന ഭാവനയും തീക്ഷ്ണതയേറുന്ന സമരബോധവും പിഴയ്ക്കരുതാത്ത സൂക്ഷ്മലക്ഷ്യങ്ങളും നിറംപകരുന്ന രാഷ്ട്രീയബോധ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇ എം എസിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഒരു കവാടം തുറക്കുകയാണ് ഈ കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:വിദ്യാര്‍ഥികളെയും യുവാക്കളെയും പറ്റി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്