മാർക്സിസം ഒരു പാഠപുസ്തകം

മാർക്സിസം ഒരു പാഠപുസ്തകം

മൂലധനം ഒരു മുഖവുര

മൂലധനം ഒരു മുഖവുര

വിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ എം എസ്
കൊളോണിയല്‍ പോസ്റ്റ്-കൊളോണിയല്‍ അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രൂപവും ഉള്ളടക്കവും പ്രശ്‌നവല്‍ക്കരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെയും കുറിപ്പുകളുടെയും സമാഹാരം.
₹120.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126203291
1st
192
2009
-
MALAYALAM
കൊളോണിയല്‍ പോസ്റ്റ്-കൊളോണിയല്‍ അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രൂപവും ഉള്ളടക്കവും പ്രശ്‌നവല്‍ക്കരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെയും കുറിപ്പുകളുടെയും സമാഹാരം. ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അലകും പിടിയും മാറ്റണമെന്ന് ആഹ്വാനംചെയ്ത ഇ എം എസ് അതിനുവേണ്ടി നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയവും ഭരണപരവുമായ ഇടപെടലുകളും മുന്നോട്ടുവച്ച പ്രായോഗികനിര്‍ദേശങ്ങളും ഇതിന്റെ ആധികാരികതയ്ക്കും പ്രസക്തിക്കും മാറ്റുകൂട്ടുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:വിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്