ദൈവം ഒളിവിൽ പോയ നാളുകൾ

ദൈവം ഒളിവിൽ പോയ നാളുകൾ

യാത്ര:  അറിവും അനുഭൂതിയും

യാത്ര: അറിവും അനുഭൂതിയും

വിദർഭയുടെ സങ്കടങ്ങൾ ആത്മഹത്യാഭൂമിയിലൂടെ ഒരു യാത്ര

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് രാധാകൃഷ്ണന്‍ ചെറുവല്ലി, റ്റി എ രാജശേഖരന്‍
പുരാണപ്രോക്തമായ വിദർഭയിലെ സമകാലിക ജീവിതം കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യയാൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ശതപുര പർവ്വതപ്രദേശങ്ങൾ, ഓറഞ്ചു പാടങ്ങൾ, ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾ, ഭോപ്പാൽ ദുരന്തഭൂമി എന്നിവ പിന്നിട്ട് ആറു പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ് മദ്ധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാലിനടു ത്തുള്ള ഇഡ്ഡിയിൽ കുടിയേ റിയ ഇരുന്നൂറ് മലയാളി കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിത സമസ്യകളിലേക്കും സ്വത്വ പ്രതിസന്ധികളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്ന യാത്ര. യാത്രയുടെ വേദനകളും ആഹ്ലാദ ങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പുസ്തകം. LIMITED STOCK
സാധാരണ വില ₹170.00 പ്രത്യേക വില ₹150.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485081
1st
152
2019
Travelogue
-
Malayalam
പുരാണപ്രോക്തമായ വിദർഭയിലെ സമകാലിക ജീവിതം കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യയാൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ശതപുര പർവ്വതപ്രദേശങ്ങൾ, ഓറഞ്ചു പാടങ്ങൾ, ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾ, ഭോപ്പാൽ ദുരന്തഭൂമി എന്നിവ പിന്നിട്ട് ആറു പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ് മദ്ധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാലിനടു ത്തുള്ള ഇഡ്ഡിയിൽ കുടിയേ റിയ ഇരുന്നൂറ് മലയാളി കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിത സമസ്യകളിലേക്കും സ്വത്വ പ്രതിസന്ധികളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്ന യാത്ര. യാത്രയുടെ വേദനകളും ആഹ്ലാദ ങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:വിദർഭയുടെ സങ്കടങ്ങൾ ആത്മഹത്യാഭൂമിയിലൂടെ ഒരു യാത്ര
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!