വിക്‌ടോറിയ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ന്യൂട്ട് ഹാംസണ്‍
സ്ത്രീമനസിന്റെ ആത്മശൈഥില്യവും ഗാഢ പ്രണയവും സമന്വയിക്കുന്ന നോവല്‍
₹70.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126205400
1st
104
2010
Novel
ജോളി വര്‍ഗീസ്‌
MALAYALAM
സ്ത്രീമനസിന്റെ ആത്മശൈഥില്യവും ഗാഢ പ്രണയവും സമന്വയിക്കുന്ന നോവല്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:വിക്‌ടോറിയ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്