അമേരിക്ക

അമേരിക്ക

വിചാരണ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഫ്രാന്‍സ് കാഫ്ക
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മികച്ച നൂറു നോവലുകളില്‍ ഒന്നായും മികച്ച ജര്‍മ്മന്‍ നോവലുകളില്‍ രണ്ടാമത്തേതായും ഈ പുസ്തകം അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച നോവലുകളിലൊന്നിലേക്കാണ് നിങ്ങള്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത്.
₹250.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385045660
2nd
264
2018
World Classic
bitter c mukkolakal
MALAYALAM
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മികച്ച നൂറു നോവലുകളില്‍ ഒന്നായും മികച്ച ജര്‍മ്മന്‍ നോവലുകളില്‍ രണ്ടാമത്തേതായും ഈ പുസ്തകം അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച നോവലുകളിലൊന്നിലേക്കാണ് നിങ്ങള്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:വിചാരണ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്