മാർക്സിസ്റ്റു സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകൾ

മാർക്സിസ്റ്റു സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകൾ

വീട്ടമ്മ ഒരു സ്ത്രീ വിചാരം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. ടി കെ ആനന്ദി
കര്‍തൃത്വം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് വീട്ടമ്മയായി നിര്‍മിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീഅവസ്ഥയുടെ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക വിശകലനം സ്ത്രീവിമോചനത്തിന്റെ ഇന്ത്യന്‍ പരിസരത്തില്‍നിന്നുകൊണ്ട് സര്‍ഗാത്മകവും ചരിത്രപരവുമായ ഒരന്വേഷണം
₹145.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383155330
3rd
264
2023
Women
-
MALAYALAM
കര്‍തൃത്വം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് വീട്ടമ്മയായി നിര്‍മിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീഅവസ്ഥയുടെ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക വിശകലനം സ്ത്രീവിമോചനത്തിന്റെ ഇന്ത്യന്‍ പരിസരത്തില്‍നിന്നുകൊണ്ട് സര്‍ഗാത്മകവും ചരിത്രപരവുമായ ഒരന്വേഷണം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:വീട്ടമ്മ ഒരു സ്ത്രീ വിചാരം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്