വൈറ്റ് ഫാങ്ങ്‌

വൈറ്റ് ഫാങ്ങ്‌

വന്യതയുടെ വിളി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ജാക്ക് ലണ്ടന്‍
പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച ഉൾക്കാഴ്ചയും വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും സംഭവങ്ങളുടെയും ആളുകളുടെയും ആകർഷകമായ ചിത്രീകരണവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നോവൽ.
₹170.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789386364371
Ist
120
2017
World-Classic
കെ എസ് റിച്ചാര്‍ഡ്‌
MALAYALAM
അപാരമായ ഉള്‍ക്കാഴ്ച, സൂക്ഷ്മമായ പ്രകൃതി നിരീക്ഷണം ഉല്‍ക്കണ്ഠയുടെ മുള്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തുന്ന ആഖ്യാനം എന്നിവ ഈ നോവലിന്റെ പ്രതേ്യകതയാണ്. ജാക്ക് ലണ്ടലിന്റെ വിഖ്യാത രചന.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:വന്യതയുടെ വിളി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്