വടക്കേ മലബാറിലെ   കർഷക സമരങ്ങളും സ്ത്രീകളും

വടക്കേ മലബാറിലെ കർഷക സമരങ്ങളും സ്ത്രീകളും

തെമ്മാടി പൂച്ച

തെമ്മാടി പൂച്ച

വംശധാര

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സമരന്‍ തറയില്‍
കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ വികാസചരിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ എഴുതപ്പെട്ട നോവല്‍. കേരളത്തിലെ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ച മുതല്‍ അടിയന്തിരാവസ്ഥവരെയും ഗള്‍ഫ് ജീവിതത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെയും അടയാളപ്പെടുത്തിയ ബൃഹത് നോവല്‍. ആഖ്യാനകൈത്തഴക്കത്താല്‍ മികവാര്‍ന്ന വംശധാര ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക സംസ്‌കൃതിയുടെ സൂക്ഷ്മധാരകളെ അതിവിപുലമായ തോതില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന നോവല്‍ കൂടിയാണ് വംശധാര.
സാധാരണ വില ₹640.00 പ്രത്യേക വില ₹576.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789393468925
1st
488
2023
Novel
-
MALAYALAM
കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ വികാസചരിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ എഴുതപ്പെട്ട നോവല്‍. കേരളത്തിലെ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ച മുതല്‍ അടിയന്തിരാവസ്ഥവരെയും ഗള്‍ഫ് ജീവിതത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെയും അടയാളപ്പെടുത്തിയ ബൃഹത് നോവല്‍. ആഖ്യാനകൈത്തഴക്കത്താല്‍ മികവാര്‍ന്ന വംശധാര ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക സംസ്‌കൃതിയുടെ സൂക്ഷ്മധാരകളെ അതിവിപുലമായ തോതില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന നോവല്‍ കൂടിയാണ് വംശധാര.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:വംശധാര
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്