വാഗ്ഭടാനന്ദന്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ടി രാജന്‍
കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സൂര്യതേജസ്സുകളിലൊന്നാണു വാഗ്ഭടാനന്ദന്‍. മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയവും സാംസ്‌കാരികവുമായ പുരോഗതിക്കൊപ്പം സമൂഹത്തിന്റെ ആധുനികമായ അതിജീവനവും ലക്ഷ്യമിട്ടു. കേരളീയനവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമഗ്ര ദര്‍ശനമാണ് വാഗ്ഭടാനന്ദന്‍ മുന്നോട്ടു വച്ചത്.
₹150.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386112774
5th
120
2021
Navakeralashilpikal
-
MALAYALAM
കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സൂര്യതേജസ്സുകളിലൊന്നാണു വാഗ്ഭടാനന്ദന്‍. മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയവും സാംസ്‌കാരികവുമായ പുരോഗതിക്കൊപ്പം സമൂഹത്തിന്റെ ആധുനികമായ അതിജീവനവും ലക്ഷ്യമിട്ടു. കേരളീയനവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമഗ്ര ദര്‍ശനമാണ് വാഗ്ഭടാനന്ദന്‍ മുന്നോട്ടു വച്ചത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:വാഗ്ഭടാനന്ദന്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്