വൈകുണ്ഠസ്വാമിയും സാമൂഹികനവോത്ഥാനവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ജോയി ബാലന്‍ വ്‌ളാത്താങ്കര
കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ സാമ്പ്രദായിക അധികാരബന്ധങ്ങൾക്കുമേൽ ഇടിത്തീ വീഴ്ത്തിയ ഒരു മഹാവിച്ഛേദത്തിന്റെ കഥ. കീഴാള കേരളത്തിന്റെ വിമോചനചരിത്രത്തിന് ഒരാമുഖം
സാധാരണ വില ₹145.00 പ്രത്യേക വില ₹130.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383155286
-
-
-
-
-
MALAYALAM
കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ സാമ്പ്രദായിക അധികാരബന്ധങ്ങൾക്കുമേൽ ഇടിത്തീ വീഴ്ത്തിയ ഒരു മഹാവിച്ഛേദത്തിന്റെ കഥ. കീഴാള കേരളത്തിന്റെ വിമോചനചരിത്രത്തിന് ഒരാമുഖം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:വൈകുണ്ഠസ്വാമിയും സാമൂഹികനവോത്ഥാനവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!