ഉഴവു ചാലുകൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ജോർജ് ഓണക്കൂർ
ഗ്രാമീണമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിറന്നുവീണ ഈ നോവൽ ഭാഷയുടെ ചാരുതകൊണ്ടും വികാരങ്ങളുടെ സാന്ദ്രതകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തൊടുന്നു. അനായാസമായ വായനാനുഭവം നല്കുന്ന കൃതി
₹240.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385018381
2nd
192
2022
Novel
-
MALAYALAM
ഗ്രാമീണമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിറന്നുവീണ ഈ നോവൽ ഭാഷയുടെ ചാരുതകൊണ്ടും വികാരങ്ങളുടെ സാന്ദ്രതകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തൊടുന്നു. അനായാസമായ വായനാനുഭവം നല്കുന്ന കൃതി
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഉഴവു ചാലുകൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!