മാവോയിസം മാര്‍ക്‌സിസമോ?

മാവോയിസം മാര്‍ക്‌സിസമോ?

21-ാം പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ്  രേഖകള്‍

21-ാം പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് രേഖകള്‍

ഉത്തരകേരളം ആരാധനാലയങ്ങളും സമകാലീന പ്രവണതകളും

വിവിധ സമുദായങ്ങളുടെ മതപരമായ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം
സാധാരണ വില ₹230.00 പ്രത്യേക വില ₹207.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364401
2nd
256
2017
Study
Editor P Jayarajan
MALAYALAM
ജനങ്ങളെ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങള്‍ നടന്നു വരികയാണ്. ഇത്തരം പ്രവണതകളെ തുറന്നുകാട്ടാനും ജനങ്ങളെ ജാഗ്രത്താക്കാനും, ഈ പഠന ഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഉത്തരകേരളം ആരാധനാലയങ്ങളും സമകാലീന പ്രവണതകളും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്