അക്കമ്മ ചെറിയാന്‍

അക്കമ്മ ചെറിയാന്‍

മലക്കുകളുടെ കണക്കു പുസ്തകം

മലക്കുകളുടെ കണക്കു പുസ്തകം

ഉത്തരാധുനികത

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഐജാസ് അഹമ്മദ്‌
ഉത്തരാധുനികതയെ അതിന്റെ ശരിയായ തത്വശാസ്ത്ര രാഷ്ട്രീയ അര്‍ഥത്തില്‍ ചിന്തകനും ചരിത്രകാരനുമായ ഐജാസ് അഹമ്മദ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
₹100.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383432394
2nd
72
2022
PHILOSOPHY
MALAYALAM
ഉത്തരാധുനികതയെ അതിന്റെ ശരിയായ തത്വശാസ്ത്ര രാഷ്ട്രീയ അര്‍ഥത്തില്‍ ചിന്തകനും ചരിത്രകാരനുമായ ഐജാസ് അഹമ്മദ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ - സാഹിത്യവിഷയങ്ങളില്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ള ഏതൊരാളുടെയും കയ്യില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഉത്തരാധുനികത
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്