ഒ എന്‍ വിയുടെ പ്രിയ മാധവന്‍

ഒ എന്‍ വിയുടെ പ്രിയ മാധവന്‍

താരുണ്യത്തിന്റെ കഥാന്തരങ്ങൾ

താരുണ്യത്തിന്റെ കഥാന്തരങ്ങൾ

ഉപ്പുസമരം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍
കുട്ടികൾക്കായി മഹാത്മാഗാന്ധി നടത്തിയ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു വിവരണം
₹50.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789386364920
Ist
56
2017
-
-
MALAYALAM
ഗുജറാത്തിലെ സബര്‍മതി ആശ്രമത്തില്‍നിന്നും ദണ്ഡിക്കടപ്പുറത്തേക്ക് ഉപ്പുനിയമം ലംഘിക്കാനായി ഗാന്ധിജി നടത്തിയ യാത്ര സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിലെ തീനാമ്പാണ്. കാട്ടുതീപോലെ ഇന്ത്യാക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കത്തിക്കയറിയ ഉപ്പ് സമരത്തിന്റെ പ്രോജ്ജ്വലമായ ആവിഷ്‌കാരം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഉപ്പുസമരം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്