അയലുറവുകള്‍ ഒരു കുടുംബശ്രീ യാത്ര

അയലുറവുകള്‍ ഒരു കുടുംബശ്രീ യാത്ര

ഉമ്മക്കുട്ടിയുടെ കുഞ്ഞിക്കിനാവുകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ബി എം സുഹറ
എന്റെ കുഞ്ഞിക്കിനാവുകൾ വീണ്ടും പൂത്തുലഞ്ഞു. പിടിവിട്ടുപോയ മനസ്സ് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്തു. കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് വീണ്ടുമൊരു യാത്ര നടത്തിയപ്പോഴുണ്ടായ ഓർമ്മകൾ പകർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഉമ്മക്കുട്ടിയുടെ കുഞ്ഞിക്കിനാവുകൾ.
സാധാരണ വില ₹210.00 പ്രത്യേക വില ₹189.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789384445218
4th
152
2023
Memory
-
MALAYALAM
എന്റെ കുഞ്ഞിക്കിനാവുകൾ വീണ്ടും പൂത്തുലഞ്ഞു. പിടിവിട്ടുപോയ മനസ്സ് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്തു. കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് വീണ്ടുമൊരു യാത്ര നടത്തിയപ്പോഴുണ്ടായ ഓർമ്മകൾ പകർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഉമ്മക്കുട്ടിയുടെ കുഞ്ഞിക്കിനാവുകൾ.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഉമ്മക്കുട്ടിയുടെ കുഞ്ഞിക്കിനാവുകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!