പാര്‍ട്ടിയുടെ ആദ്യനാളുകള്‍

പാര്‍ട്ടിയുടെ ആദ്യനാളുകള്‍

അമര്‍ഷത്തിന്റെ കഥകള്‍

അമര്‍ഷത്തിന്റെ കഥകള്‍

ഉള്‍പ്പാര്‍ട്ടി സമരം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ലൂ ഷാവ് കി
ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ജീവന്‍തുടിക്കുന്ന ഉള്‍പ്പാര്‍ട്ടി സമരത്തിന്റെ പാഠങ്ങള്‍ ലെനിനിസ്റ്റ് സംഘടനാബോധത്തിന്റെ അസ്തിവാരമുറപ്പിക്കുന്ന വിമര്‍ശനത്തിന്റെയും സ്വയംവിമര്‍ശനത്തിന്റെയും മാര്‍ഗരേഖകള്‍
₹60.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382167228
9th
40
2021
POLITICAL STUDIES
-
MALAYALAM
ജനാധിപത്യകേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ജീവന്‍തുടിക്കുന്ന ഉള്‍പ്പാര്‍ട്ടി സമരത്തിന്റെ പാഠങ്ങള്‍ ലെനിനിസ്റ്റ് സംഘടനാബോധത്തിന്റെ അസ്തിവാരമുറപ്പിക്കുന്ന വിമര്‍ശനത്തിന്റെയും സ്വയംവിമര്‍ശനത്തിന്റെയും മാര്‍ഗരേഖകള്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഉള്‍പ്പാര്‍ട്ടി സമരം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്