പുതുവഴികള്‍

പുതുവഴികള്‍

എന്തിനു ഭാരതധരേ കരയുന്നു

എന്തിനു ഭാരതധരേ കരയുന്നു

ഉടല്‍ രാഷ്ട്രീയവും പ്രതിനിധാനവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
Delivered in 3 to 7 (Max) days
എഡിറ്റർ ഡോ. അനു കുര്യാക്കോസ് അനുസരണയുള്ള പ്രജയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ഭരണകൂടവും, ആണധികാരത്തെ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പാട്രിയാർക്കൽ സമൂഹവും കൈവെ ക്കുന്ന പ്രധാനയിടമാണ് ശരീരം. ശരീരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഏറെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കപ്പെടേണ്ട തുണ്ട്. പുരുഷാധിപത്യസമൂഹം എങ്ങനെയാണ് അതിനുതകുന്ന കർതൃത്വങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചെ ടുക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങ ളുടെ സമാഹാരമാണ് ഉടൽ: രാഷ്ട്രീയവും പ്രതി നിധാനവും.
സാധാരണ വില ₹190.00 പ്രത്യേക വില ₹171.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789394753563
1st
136
2023
Gender Studies
-
Malayalam
എഡിറ്റർ ഡോ. അനു കുര്യാക്കോസ് അനുസരണയുള്ള പ്രജയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ഭരണകൂടവും, ആണധികാരത്തെ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പാട്രിയാർക്കൽ സമൂഹവും കൈവെ ക്കുന്ന പ്രധാനയിടമാണ് ശരീരം. ശരീരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഏറെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കപ്പെടേണ്ട തുണ്ട്. പുരുഷാധിപത്യസമൂഹം എങ്ങനെയാണ് അതിനുതകുന്ന കർതൃത്വങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചെ ടുക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങ ളുടെ സമാഹാരമാണ് ഉടൽ: രാഷ്ട്രീയവും പ്രതി നിധാനവും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഉടല്‍ രാഷ്ട്രീയവും പ്രതിനിധാനവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്