അറബിക്കടലോരം

അറബിക്കടലോരം

യു എ ഖാദര്‍ കഥകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് യു എ ഖാദര്‍
തദ്ദേശീയ ജീവിതത്തിന്റെ തനത് വര്‍ണങ്ങള്‍കൊണ്ട് പുതുഭാവുകത്വത്തിന്റെ മഴവില്ല് ചാലിക്കുന്ന ഖാദര്‍ കഥകള്‍
സാധാരണ വില ₹360.00 പ്രത്യേക വില ₹324.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383155262
1st
300
2022
-
MALAYALAM
തദ്ദേശീയ ജീവിതത്തിന്റെ തനത് വര്‍ണങ്ങള്‍കൊണ്ട് പുതുഭാവുകത്വത്തിന്റെ മഴവില്ല് ചാലിക്കുന്ന ഖാദര്‍ കഥകള്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:യു എ ഖാദര്‍ കഥകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്