മനുഷ്യന്റെ ബഹിരാകാശയാത്രയും ബഹിരാകാശത്തിലെ വാസഗൃഹങ്ങളും

മനുഷ്യന്റെ ബഹിരാകാശയാത്രയും ബഹിരാകാശത്തിലെ വാസഗൃഹങ്ങളും

ശുചിത്വവും  മാലിന്യ സംസ്‌കരണവും വികേന്ദ്രീകരണ ആസൂത്രണത്തിന്റെ  പശ്ചാത്തലത്തില്‍

ശുചിത്വവും മാലിന്യ സംസ്‌കരണവും വികേന്ദ്രീകരണ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍

ടിഷ്യു പേപ്പര്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ബി ഷിഹാബ്‌
ബി ഷിഹാബ് രചിച്ച പ്രതീകാത്മകമായ ചെറു കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് ടിഷ്യൂപേപ്പര്‍. നാം വലിച്ചെറിയുന്ന എല്ലാ സൗന്ദര്യങ്ങളുടെയും പ്രതീകമായി ടിഷ്യൂപേപ്പര്‍ നിലകൊള്ളുന്നു. രണ്ടോ നാലോ വരികളില്‍ ആശയങ്ങളുടെ ആഴി ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന കവിതകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ളത്. ഈ സമാഹാരത്തിലെ എല്ലാ കവിതകളിലും നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ചെറുതിന്റെ മെയ്യഴക് അനുവാചകരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ കവിതയിലും കവി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രാകി മൂര്‍ച്ചകൂട്ടിയ വാക്കുകളാണ്. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ അസമത്വങ്ങളോടും അനീതികളോടുമുള്ള കടുത്ത പ്രതികരണവും പ്രതിഷേധവുമാണ് ഓരോ കവിതയിലും.ാെ ശശി മാവിന്‍മൂട്‌
₹150.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789394753822
1st
104
2023
Poem
-
Malayalam
ബി ഷിഹാബ് രചിച്ച പ്രതീകാത്മകമായ ചെറു കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് ടിഷ്യൂപേപ്പര്‍. നാം വലിച്ചെറിയുന്ന എല്ലാ സൗന്ദര്യങ്ങളുടെയും പ്രതീകമായി ടിഷ്യൂപേപ്പര്‍ നിലകൊള്ളുന്നു. രണ്ടോ നാലോ വരികളില്‍ ആശയങ്ങളുടെ ആഴി ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന കവിതകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ളത്. ഈ സമാഹാരത്തിലെ എല്ലാ കവിതകളിലും നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ചെറുതിന്റെ മെയ്യഴക് അനുവാചകരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ കവിതയിലും കവി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രാകി മൂര്‍ച്ചകൂട്ടിയ വാക്കുകളാണ്. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ അസമത്വങ്ങളോടും അനീതികളോടുമുള്ള കടുത്ത പ്രതികരണവും പ്രതിഷേധവുമാണ് ഓരോ കവിതയിലും.ാെ ശശി മാവിന്‍മൂട്‌
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ടിഷ്യു പേപ്പര്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!