തുടിക്കുന്ന താളുകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
കാല്പനിക ഭാവനകളിലൂടെ മലയാളി ജനതയെ കാവ്യാസ്വാദനത്തിന്റെ പുത്തന്‍ മേച്ചില്‍ പുറങ്ങളിലേക്കു നയിച്ച ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കാവ്യലോകവും വ്യക്തിജീവിതവും അടുത്തറിയുന്നതിനു പര്യാപ്തമായ കൃതി.
₹140.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485418
1st
128
2019
autobiography
MALAYALAM
കാല്പനിക ഭാവനകളിലൂടെ മലയാളി ജനതയെ കാവ്യാസ്വാദനത്തിന്റെ പുത്തന്‍ മേച്ചില്‍ പുറങ്ങളിലേക്കു നയിച്ച ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കാവ്യലോകവും വ്യക്തിജീവിതവും അടുത്തറിയുന്നതിനു പര്യാപ്തമായ കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:തുടിക്കുന്ന താളുകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്