ഇടത്താവളം

ഇടത്താവളം

ആരണ്യഗീതം

ആരണ്യഗീതം

തേവാരം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന്‍
കേരളത്തിലെ ഫ്യൂഡല്‍ വ്യവസ്ഥയുടെ തകര്‍ച്ചയും ആ ഇടത്തിലേക്കുള്ള ആധുനികതയുടെ കടന്നുവരവും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ആധാര മാക്കി പെരുമ്പടവം എഴുതിയ ജനകീയ നോവല്‍.
സാധാരണ വില ₹220.00 പ്രത്യേക വില ₹198.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789393468338
1st
176
2021
Novel
-
MALAYALAM
കേരളത്തിലെ ഫ്യൂഡല്‍ വ്യവസ്ഥയുടെ തകര്‍ച്ചയും ആ ഇടത്തിലേക്കുള്ള ആധുനികതയുടെ കടന്നുവരവും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ആധാര മാക്കി പെരുമ്പടവം എഴുതിയ ജനകീയ നോവല്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:തേവാരം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്