തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കാൾ മാര്‍ക്‌സ്
ഫ്രഞ്ച് സോഷ്യലിസ്റ്റായ പി ജെ പ്രൂധോണിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം എന്ന കൃതിക്ക് കാള്‍ മാര്‍ക്‌സ് എഴുതിയ മറുപടി തത്വചിന്തയിലെ ചതിക്കുഴികളെ കണ്ടെത്തുന്ന ഉജ്വല കൃതി
സാധാരണ വില ₹195.00 പ്രത്യേക വില ₹175.50
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789382808459
1st
256
2013
Study
-
MALAYALAM
ഫ്രഞ്ച് സോഷ്യലിസ്റ്റായ പി ജെ പ്രൂധോണിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം എന്ന കൃതിക്ക് കാള്‍ മാര്‍ക്‌സ് എഴുതിയ മറുപടി തത്വചിന്തയിലെ ചതിക്കുഴികളെ കണ്ടെത്തുന്ന ഉജ്വല കൃതി
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്