ശബ്ദത്തിൻറെ സൗന്ദര്യ  ശാസ്ത്രം

ശബ്ദത്തിൻറെ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രം

ലോക സിനിമയുടെ മൂന്നാം കണ്ണ്

ലോക സിനിമയുടെ മൂന്നാം കണ്ണ്

താരശരീരവും ദേശചരിത്രവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് മുഹമ്മദ് ഫക്രുദ്ദീന്‍ അലി
സിനിമയിലെ താരരാജാത്ഥ?ാരുടെ ശരീരം, അഭിനയം എ?ിവയെ്ാം രൂപ?െടു? പ്രത്യയശാസ്ത്ര പരിസരസ്ഥെ വിശകലനം ചെøു? പുസ്തകം. മോഹ=ലാണ്‍, മ?ൂന്തി തുടത്മിയ നട?ാരുടെ താരപരിവേഷസ്ഥെ ഗവേഷണവിധേയമാത്ഥു?ു. കൂടാതെ ലോക?ഇഗ്ല്യ= സിനിമകളെത്ഥുറിണ്ണു˜ ആഴസ്ഥിലു˜ പഠനവും.
₹80.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126207909
1st
120
2012
Cinema
-
MALAYALAM
സിനിമയിലെ താരരാജാത്ഥ?ാരുടെ ശരീരം, അഭിനയം എ?ിവയെ്ാം രൂപ?െടു? പ്രത്യയശാസ്ത്ര പരിസരസ്ഥെ വിശകലനം ചെøു? പുസ്തകം. മോഹ=ലാണ്‍, മ?ൂന്തി തുടത്മിയ നട?ാരുടെ താരപരിവേഷസ്ഥെ ഗവേഷണവിധേയമാത്ഥു?ു. കൂടാതെ ലോക?ഇഗ്ല്യ= സിനിമകളെത്ഥുറിണ്ണു˜ ആഴസ്ഥിലു˜ പഠനവും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:താരശരീരവും ദേശചരിത്രവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!