കിളികുലക്കോട്ടയിലെ സായിപ്പുപക്ഷികള്‍

കിളികുലക്കോട്ടയിലെ സായിപ്പുപക്ഷികള്‍

ഇന്ത്യ യാത്രയും വിചാരവും

ഇന്ത്യ യാത്രയും വിചാരവും

തണുത്ത മണമുള്ള വെളുത്ത കാപ്പിപ്പൂക്കള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എസ് ജോസഫ്
കവിതാ രചനയിൽ ഒരു കവിയുടെ അനുഭവം.
₹50.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364104
Ist
56
2017
-
-
MALAYALAM
മലയാള കവിതയില്‍ പുതിയ പാത വെട്ടിത്തുറന്ന എസ് ജോസഫിന്റെ അനുഭവക്കുറിപ്പുകള്‍. മൗലികമായ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍കൊണ്ടും അടിത്തട്ട് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതപരിസരങ്ങളുടെ ആവിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാകുന്ന പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:തണുത്ത മണമുള്ള വെളുത്ത കാപ്പിപ്പൂക്കള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്