സംസ്‌കാരദേശീയതയുടെ ചലച്ചിത്രപാഠങ്ങള്‍

സംസ്‌കാരദേശീയതയുടെ ചലച്ചിത്രപാഠങ്ങള്‍

 കൊളസ്‌ട്രോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം.

കൊളസ്‌ട്രോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം.

തന്ത്രീലയസമന്വിതം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പ്രഭാവര്‍മ്മ
മലയാള സാഹിത്യത്തിന് ഏറെ സംഭാവന നൽകിയ ഒഎൻവിയുടെ രചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സർവേ.
₹180.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364258
Ist
144
2017
-
-
MALAYALAM
കാവ്യ ശോഭ കൊണ്ടും മാധുര്യം കൊണ്ടും മലയാളത്തെ സമ്പന്നമാക്കിയ ഒ എന്‍ വിയുടെ രചനാ ലോകത്തിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:തന്ത്രീലയസമന്വിതം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്