വിലാപം

വിലാപം

നിഴല്‍

നിഴല്‍

തകര്‍ച്ച

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി വത്സല
സ്ത്രീജീവിതത്തിന്റെ ഒറ്റപ്പെടലും സംഘര്‍ഷങ്ങളും ചെറുത്തുനില്‍പ്പുകളും ശക്തമായി ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന നോവല്‍
സാധാരണ വില ₹220.00 പ്രത്യേക വില ₹198.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383903009
4th
176
2021
-
-
MALAYALAM
സ്ത്രീജീവിതത്തിന്റെ ഒറ്റപ്പെടലും സംഘര്‍ഷങ്ങളും ചെറുത്തുനില്‍പ്പുകളും ശക്തമായി ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന നോവല്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:തകര്‍ച്ച
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്