ബൈബിള്‍ കഥകള്‍  കുട്ടികള്‍ക്ക്‌

ബൈബിള്‍ കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക്‌

റാബീസ് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

റാബീസ് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

സ്വത്വരാഷ്ട്രീയവും വര്‍ഗരാഷ്ട്രീയവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വേണുഗോപാലന്‍ കെ എ
സ്വത്വരാഷ്ട്രീയവും വര്‍ഗ്ഗരാഷ്ട്രീയവും എന്ന ഈ പുസ്തകത്തില്‍ സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ദേശീയവും അന്തര്‍ദ്ദേശീയവുമായ വളര്‍ച്ച, അതിന് സഹായകമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക അടിത്തറ, ഇന്ത്യയില്‍ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെ വളര്‍ച്ചയും സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനവും, വര്‍ഗ്ഗപരമായ ഐക്യപ്പെടലിന് സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വൈതരണികള്‍, സി പി ഐ (എം) സ്വത്വ രാഷ്ട്രീയത്തോടെടുക്കുന്ന സമീപനം തുടങ്ങി സ്വത്വരാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും വേണു അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വത്വരാഷ്ട്രീയവും വര്‍ഗ്ഗരാഷ്ട്രീയവും സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനൊരുങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് ഇതൊരു കൈപ്പുസ്തകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. എം വി ഗോവിന്ദന്‍ മാസ്റ്റര്‍
സാധാരണ വില ₹150.00 പ്രത്യേക വില ₹135.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788119131471
1st
112
2023
Study
-
MALAYALAM
സ്വത്വരാഷ്ട്രീയവും വര്‍ഗ്ഗരാഷ്ട്രീയവും എന്ന ഈ പുസ്തകത്തില്‍ സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ദേശീയവും അന്തര്‍ദ്ദേശീയവുമായ വളര്‍ച്ച, അതിന് സഹായകമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക അടിത്തറ, ഇന്ത്യയില്‍ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെ വളര്‍ച്ചയും സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനവും, വര്‍ഗ്ഗപരമായ ഐക്യപ്പെടലിന് സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വൈതരണികള്‍, സി പി ഐ (എം) സ്വത്വ രാഷ്ട്രീയത്തോടെടുക്കുന്ന സമീപനം തുടങ്ങി സ്വത്വരാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും വേണു അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വത്വരാഷ്ട്രീയവും വര്‍ഗ്ഗരാഷ്ട്രീയവും സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനൊരുങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് ഇതൊരു കൈപ്പുസ്തകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. എം വി ഗോവിന്ദന്‍ മാസ്റ്റര്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സ്വത്വരാഷ്ട്രീയവും വര്‍ഗരാഷ്ട്രീയവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്