വക്കീല്‍ കഥകള്‍.

വക്കീല്‍ കഥകള്‍.

എജ്ജാതി പെണ്ണ്‌

എജ്ജാതി പെണ്ണ്‌

സ്വപ്നപ്രകാരം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി ജെ ജെ ആന്റണി
''ആര്‍ദ്രമായ മനുഷ്യഭാഷ, ആഴമുള്ള ലോകവീക്ഷണം, ജീവിതത്തിന്റെ ധര്‍മ്മസങ്കടങ്ങളെ ചരിത്രവല്ക്കരിക്കുന്നതിലെ ഭാവസാന്ദ്രത, സാമൂഹികതയുടെ തലങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമാക്കുന്ന എഴുത്തിന്റെ രാസവിദ്യ, സാങ്കേതിക ത്തികവുള്ള ശൈലീപരത, മരണത്തോടും ഭ്രാന്തിനോടും കാമത്തോടും ത്യാഗത്തോടും ആമുഖങ്ങളില്ലാതെ സംസാരിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പി ജെ ജെ ആന്റെണി മലയാളത്തിലെ പ്രധാന കഥാകൃത്തുക്കളില്‍ ഒരാളാവുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.'' - ടി ടി ശ്രീകുമാര്‍
₹120.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789393468352
1st
88
2022
stories
-
MALAYALAM
''ആര്‍ദ്രമായ മനുഷ്യഭാഷ, ആഴമുള്ള ലോകവീക്ഷണം, ജീവിതത്തിന്റെ ധര്‍മ്മസങ്കടങ്ങളെ ചരിത്രവല്ക്കരിക്കുന്നതിലെ ഭാവസാന്ദ്രത, സാമൂഹികതയുടെ തലങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമാക്കുന്ന എഴുത്തിന്റെ രാസവിദ്യ, സാങ്കേതിക ത്തികവുള്ള ശൈലീപരത, മരണത്തോടും ഭ്രാന്തിനോടും കാമത്തോടും ത്യാഗത്തോടും ആമുഖങ്ങളില്ലാതെ സംസാരിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പി ജെ ജെ ആന്റെണി മലയാളത്തിലെ പ്രധാന കഥാകൃത്തുക്കളില്‍ ഒരാളാവുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.'' - ടി ടി ശ്രീകുമാര്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സ്വപ്നപ്രകാരം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്