സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ പറഞ്ഞ സ്ഥലം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കരുമം എം നീലകണ്ഠന്‍
₹110.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9389410105
1st
-
2019
-
-
Malayalam
ആധുനികോത്തരതയുടെ ഭാവുകത്വ പരിസരങ്ങളില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചകളെ കണ്ടെടുക്കുന്ന കവിതകളാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിലുള്ളത്. നിഗൂഢത കളും ദുര്‍ഗ്രഹതകളുമില്ലാതെ ലളിതമായ ഭാഷയില്‍ എഴുതപ്പെട്ട ഈ കവിതകള്‍ 'ഗദ്യകവിത'യുടെ പുതിയൊരു പാത തുറക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ പറഞ്ഞ സ്ഥലം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്