സാംസ്‌കാരിക ദേശീയത

സാംസ്‌കാരിക ദേശീയത

നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ മാറിയ കഥ

നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ മാറിയ കഥ

സുസ്ഥിര സമഗ്രവികസനത്തിന്റെ ജനകീയ മുഖം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പ്രൊഫ. സി രവീന്ദ്രനാഥ്
സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ താഴ്ന്ന നിലയിലും പാവങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ പ്രൊഫ. സി രവീന്ദ്രനാഥ്.
സാധാരണ വില ₹150.00 പ്രത്യേക വില ₹135.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364609
2nd
120
2022
-
-
MALAYALAM
സുസ്ഥിര സമഗ്രവികസനത്തിന്റെ ജനകീയ മുഖം. പ്രൊഫ. സി രവീന്ദ്രനാഥ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സുസ്ഥിര സമഗ്രവികസനത്തിന്റെ ജനകീയ മുഖം.
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്