കുചേലവൃത്തം

കുചേലവൃത്തം

പാര്‍ട്ടിയുടെ ആദ്യനാളുകള്‍

പാര്‍ട്ടിയുടെ ആദ്യനാളുകള്‍

സുന്ദരനായ ചന്ദ്രന്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഐ ആര്‍ കൃഷ്ണന്‍ മേത്തല
കഥകളിലൂടെ അറിവിന്റെ പുതുലോകത്തിലേക്കു കുട്ടികളെ നയിക്കുന്ന രചനകളാണ് സുന്ദരനായ ചന്ദ്രന്‍ എന്ന കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം. ചന്ദ്രലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പനങ്ങളില്‍ തുടങ്ങി ജലദൗര്‍ല്ലഭ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ വരെ കഥകളിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സവിശേഷമായ രചന. പുതു നൂറ്റാണ്ടിലെ സ്ഥിതിഗതികളെ കുട്ടികള്‍ക്കു പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന മികച്ച കൃതി.
₹90.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301195
1st
64
2021
Children’s Literature
-
MALAYALAM
കഥകളിലൂടെ അറിവിന്റെ പുതുലോകത്തിലേക്കു കുട്ടികളെ നയിക്കുന്ന രചനകളാണ് സുന്ദരനായ ചന്ദ്രന്‍ എന്ന കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം. ചന്ദ്രലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പനങ്ങളില്‍ തുടങ്ങി ജലദൗര്‍ല്ലഭ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ വരെ കഥകളിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സവിശേഷമായ രചന. പുതു നൂറ്റാണ്ടിലെ സ്ഥിതിഗതികളെ കുട്ടികള്‍ക്കു പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന മികച്ച കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സുന്ദരനായ ചന്ദ്രന്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്