കാരുണ്യത്തിന്റെ കഥാന്തരങ്ങൾ

കാരുണ്യത്തിന്റെ കഥാന്തരങ്ങൾ

ആർത്തവം ,ആചാരം ,ലിംഗ നീതി

ആർത്തവം ,ആചാരം ,ലിംഗ നീതി

സ്ത്രീ ,ലൈംഗികത ,സദാചാരം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എം സി ജോസഫൈന്‍
സ്ത്രീ, ലൈംഗികത, സദാചാരം, വര്‍ഗ്ഗീയവാദം, ലിംഗനീതി തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ വ്യവഹാരങ്ങളെ മാര്‍ക്‌സിയന്‍ ദര്‍ശനത്തിന്റെ ഉള്‍ക്കാഴ്ചയിലൂടെ സമീപിക്കുന്ന ലേഖന സമാഹാരം.
₹50.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385018817
1st
56
2015
-
-
MALAYALAM
സ്ത്രീ, ലൈംഗികത, സദാചാരം, വര്‍ഗ്ഗീയവാദം, ലിംഗനീതി തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ വ്യവഹാരങ്ങളെ മാര്‍ക്‌സിയന്‍ ദര്‍ശനത്തിന്റെ ഉള്‍ക്കാഴ്ചയിലൂടെ സമീപിക്കുന്ന ലേഖന സമാഹാരം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സ്ത്രീ ,ലൈംഗികത ,സദാചാരം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്