സ്ത്രീകളെ പറ്റി

സ്ത്രീകളെ പറ്റി

കാരുണ്യത്തിന്റെ കഥാന്തരങ്ങൾ

കാരുണ്യത്തിന്റെ കഥാന്തരങ്ങൾ

സ്ത്രീ എഴുത്തും വിമോചനവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പ്രൊഫ. വി സുകുമാരന്‍
ഫെമിനിസത്തിന്റെയും വിമോചന ഇടപെടലുകളുടെയും സൈദ്ധാന്തിക ചരിത്രത്തെ സമഗ്രമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം.
₹95.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788192077291
1st
144
2011
WOMEN
-
MALAYALAM
സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക ചരിത്ര വും വിമോചനാത്മക ഇടപെടലുകളും സമഗ്രമായി ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. ഫെമിനിസത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തധാരകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സ്ത്രീ എഴുത്തും വിമോചനവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്