സ്‌പീഡ്‌ റീഡിങ് സ്വയം പരിശീലിക്കാം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി കെ എ റഷീദ്
വിവരങ്ങളുടെ മഹാപ്രവാഹത്തില്‍നിന്ന് ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമായ പരമാവധി കാര്യങ്ങള്‍ പരമാവധി വേഗത്തില്‍ കണ്ടെത്തി സ്വന്തമാക്കാന്‍ കഴിയുന്നവരിലാണ് ശക്തിയും അധികാരവും കേന്ദ്രീകരിക്കുവാന്‍ കൂടുതല്‍ സാദ്ധ്യതയുള്ളത്. വായനയുടെ വേഗത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഉതകുന്ന തന്ത്രങ്ങളുടെയും യുക്തികളുടെയും സമാഹാരമാണ് അതിവേഗവായന അഥവാ സ്പീഡ് റീഡിങ്.
സാധാരണ വില ₹230.00 പ്രത്യേക വില ₹207.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485791
1st
208
2019
Study
-
MALAYALAM
വിവരങ്ങളുടെ മഹാപ്രവാഹത്തില്‍നിന്ന് ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമായ പരമാവധി കാര്യങ്ങള്‍ പരമാവധി വേഗത്തില്‍ കണ്ടെത്തി സ്വന്തമാക്കാന്‍ കഴിയുന്നവരിലാണ് ശക്തിയും അധികാരവും കേന്ദ്രീകരിക്കുവാന്‍ കൂടുതല്‍ സാദ്ധ്യതയുള്ളത്. വായനയുടെ വേഗത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഉതകുന്ന തന്ത്രങ്ങളുടെയും യുക്തികളുടെയും സമാഹാരമാണ് അതിവേഗവായന അഥവാ സ്പീഡ് റീഡിങ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സ്‌പീഡ്‌ റീഡിങ് സ്വയം പരിശീലിക്കാം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്