സ്പര്‍ശം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് മീന കന്ദസാമി
ആഗോള പ്രശസ്തിനേടിയ തമിഴകത്തിന്റെ ദളിത് കവി മീന കന്ദസാമിയുടെ ഠീൗരവ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകള്‍ ആദ്യമായി മലയാളത്തില്‍.
സാധാരണ വില ₹170.00 പ്രത്യേക വില ₹153.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
Sparsham
2nd
120
july 2022
Poem
വി എസ് ബിന്ദു
MALAYALAM
മീന കന്ദസാമിയുടെ കവിതകള്‍ വായിക്കാനിടയായതോടെ വളരെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷം സത്യസന്ധമായ കവിതയുടെ ശക്തി ഞാനറിഞ്ഞു'' കമലാദാസ് ആഗോള പ്രശസ്തിനേടിയ തമിഴകത്തിന്റെ ദളിത് കവി മീന കന്ദസാമിയുടെ ഠീൗരവ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകള്‍ ആദ്യമായി മലയാളത്തില്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സ്പര്‍ശം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്