സൈമൺ ബ്രിട്ടോ പോരാളികളുടെ പോരാളി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് നൗഫൽ എൻ
ബ്രിട്ടോയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം .
സാധാരണ വില ₹260.00 പ്രത്യേക വില ₹234.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301201
1st
191
2021
Study
-
MALAYALAM
ബ്രിട്ടോയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം .വിപ്ലവകാരിക്ക് മരണമില്ല എന്ന സത്യവാങ്മൂലം ഈ പുസ്തകത്തിൻറെ ഏടുകളിൽ ഹൃദയരക്തത്താൽ മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സൈമൺ ബ്രിട്ടോ പോരാളികളുടെ പോരാളി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്