കുട നനയാതെ

കുട നനയാതെ

കഥാവർഷം ദേശാഭിമാനി കഥകൾ

കഥാവർഷം ദേശാഭിമാനി കഥകൾ

ശലഭമഴ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് അജിത് കെ രാമന്‍
'ചിത്രവര്‍ണ്ണച്ചിറകുകളുള്ള ശലഭങ്ങള്‍ കൂട്ടമായി താഴേക്ക് വരികയാണ്. എത്രതരം ചിറകുകള്‍. എത്രയെത്ര വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍. ആരാണ് ഈ ചിറകുകളില്‍ ഇത്ര മനോഹരങ്ങളായ ചിത്രങ്ങള്‍ വരച്ചത്. എത്ര വിചിത്രം. കുട്ടി ആഹ്ലാദത്തോടെ കൈനീട്ടി അവയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. വലുതും ചെറുതുമായ ശലഭങ്ങളുടെ മഴ. ചുവന്ന ശലഭങ്ങള്‍. നീല ശലഭങ്ങള്‍. അവ കൂട്ടത്തോടെ പൂന്തോട്ടത്തിലെ മരങ്ങളിലും ചെടികളിലും വന്നിരുന്നു. പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.'' വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പുത്തന്‍ പന്ഥാവുകള്‍ തുറന്നിടുന്ന കഥകളുടെ സമാഹാരം.
സാധാരണ വില ₹140.00 പ്രത്യേക വില ₹126.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788119131365
1st
104
2023
Children’s Literature
-
Malayalam
'ചിത്രവര്‍ണ്ണച്ചിറകുകളുള്ള ശലഭങ്ങള്‍ കൂട്ടമായി താഴേക്ക് വരികയാണ്. എത്രതരം ചിറകുകള്‍. എത്രയെത്ര വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍. ആരാണ് ഈ ചിറകുകളില്‍ ഇത്ര മനോഹരങ്ങളായ ചിത്രങ്ങള്‍ വരച്ചത്. എത്ര വിചിത്രം. കുട്ടി ആഹ്ലാദത്തോടെ കൈനീട്ടി അവയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. വലുതും ചെറുതുമായ ശലഭങ്ങളുടെ മഴ. ചുവന്ന ശലഭങ്ങള്‍. നീല ശലഭങ്ങള്‍. അവ കൂട്ടത്തോടെ പൂന്തോട്ടത്തിലെ മരങ്ങളിലും ചെടികളിലും വന്നിരുന്നു. പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.'' വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പുത്തന്‍ പന്ഥാവുകള്‍ തുറന്നിടുന്ന കഥകളുടെ സമാഹാരം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ശലഭമഴ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്