സിനിമയിലെ പെൺപെരുമ

സിനിമയിലെ പെൺപെരുമ

താരശരീരവും ദേശചരിത്രവും

താരശരീരവും ദേശചരിത്രവും

ശബ്ദത്തിൻറെ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രം

നമുക്കു ചുറ്റും ശബ്ദരേഖകളുണ്ട്, ശബ്ദ വീചികളുണ്ട്. ശബ്ദ മില്ലാത്ത മഴയെപ്പറ്റിയോ, ശബ്ദമില്ലാത്ത മിന്നലിനെപ്പറ്റിയോ ഓർക്കാൻപോലും ആവുമോ! മഴയെ മഴയാക്കുന്നതും മിന്നലിനെ ഇടിമിന്നലാക്കുന്നതും കടൽത്തിരയെ കടൽത്തിരയാക്കുന്നതും അതിന്റെ ശബ്ദം തന്നെ. ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിൽ ഈ ശബ്ദരേഖകളെ ദൃശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും, അവയ്ക്ക് ഉപോൽബലകമായ വിധത്തിലും, പ്രേക്ഷകനുമുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നു; തികച്ചും നൈസർഗികമായും സൗന്ദര്യാത്മകമായും
₹60.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382808978
1st
80
2013
Cinema
-
MALAYALAM
നമുക്കു ചുറ്റും ശബ്ദരേഖകളുണ്ട്, ശബ്ദ വീചികളുണ്ട്. ശബ്ദ മില്ലാത്ത മഴയെപ്പറ്റിയോ, ശബ്ദമില്ലാത്ത മിന്നലിനെപ്പറ്റിയോ ഓർക്കാൻപോലും ആവുമോ! മഴയെ മഴയാക്കുന്നതും മിന്നലിനെ ഇടിമിന്നലാക്കുന്നതും കടൽത്തിരയെ കടൽത്തിരയാക്കുന്നതും അതിന്റെ ശബ്ദം തന്നെ. ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിൽ ഈ ശബ്ദരേഖകളെ ദൃശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും, അവയ്ക്ക് ഉപോൽബലകമായ വിധത്തിലും, പ്രേക്ഷകനുമുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നു; തികച്ചും നൈസർഗികമായും സൗന്ദര്യാത്മകമായും
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ശബ്ദത്തിൻറെ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!