സവര്‍ക്കറും ഹിന്ദുത്വവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എ ജി നൂറാനി
ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയെ കാവിവൽക്കരിക്കുന്ന ? വി ഡി സവക്കറുടെ ആശയലോകം വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നു
സാധാരണ വില ₹220.00 പ്രത്യേക വില ₹198.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126202317
4th
160
2023
Politics
-
MALAYALAM
ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയെ കാവിവൽക്കരിക്കുന്ന ? വി ഡി സവക്കറുടെ ആശയലോകം വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നു
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സവര്‍ക്കറും ഹിന്ദുത്വവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്