തയ്യല്‍ ശാസ്ത്രം

തയ്യല്‍ ശാസ്ത്രം

പ്രകൃതിയും ജീവനും ഉത്ഭവവും വികാസവും

പ്രകൃതിയും ജീവനും ഉത്ഭവവും വികാസവും

സസ്യലോകത്തിലെ കൗതുകങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. ഷീജാകുമാരി കൊടുവഴന്നൂര്‍
സ്‌കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കായി അസാധാരണ സ്വഭാവസവിശേഷതകളുള്ള ചെടികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു
₹100.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637314
2nd Ed 2nd imp
-
2020
Study
-
MALAYALAM
അസാധാരണമായ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ള സസ്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍.സസ്യലോകത്തെ അടുത്തറിയാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സസ്യലോകത്തിലെ കൗതുകങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്