ഉത്തരാധുനികത

ഉത്തരാധുനികത

തത്വചിന്തയുടെ ആമുഖം

തത്വചിന്തയുടെ ആമുഖം

ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനശാസ്ത്രം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വി വിജയകുമാര്‍
തത്ത്വചിന്തയുടെ കണ്ണിലൂടെ ശാസ്ത്രീയതയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്ന ശാഖയാണ് ഫിലോസഫി ഓഫ് സയന്‍സ് അഥവാ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തത്ത്വശാസ്ത്രം. ഈ വിഷയത്തില്‍ മലയാളത്തില്‍ ഇറങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ പുസ്തകം.
₹300.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789393468406
1st
240
2022
-
MALAYALAM
ശാസ്ത്രം വസ്തുക്കളെയും പ്രതിഭാസങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച ധാരണകള്‍ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന തത്ത്വ ചിന്താപരമായ പരിശോധനയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. തത്ത്വചിന്തയുടെ കണ്ണിലൂടെ ശാസ്ത്രീയതയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്ന ശാഖയാണ് ഫിലോസഫി ഓഫ് സയന്‍സ് അഥവാ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തത്ത്വശാസ്ത്രം. ഈ വിഷയത്തില്‍ മലയാളത്തില്‍ ഇറങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനശാസ്ത്രം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!