സങ്കടങ്ങളുടെ ഇടയൻ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സി സോമൻ
മാർക്സിന്റെ ജീവിതത്തെ തന്റെ കൈക്കിണങ്ങിയ ശിൽപ്പത്തിലൊതുക്കി ഒരാഖ്യാന ശൈലികൊണ്ടു പരിചരിച്ച് സി സോമൻ തന്റെ സർഗാത്മക ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു നാഴിക പിന്നിടുന്നു.
₹40.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382167785
1st
65
2012
Novel
-
MALAYALAM
മാർക്സിന്റെ ജീവിതത്തെ തന്റെ കൈക്കിണങ്ങിയ ശിൽപ്പത്തിലൊതുക്കി ഒരാഖ്യാന ശൈലികൊണ്ടു പരിചരിച്ച് സി സോമൻ തന്റെ സർഗാത്മക ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു നാഴിക പിന്നിടുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സങ്കടങ്ങളുടെ ഇടയൻ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്