സാനിറ്ററി പാടിന്റെ അന്തിമ രഹസ്യം ,കെ എ ബീന

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ എ ബീന
കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും വേരുറച്ചുപോയ സ്ത്രീവിരുദ്ധ ആശയങ്ങള്‍ ഇവിടെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
₹75.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637185
1st
80
2017
Women
-
MALAYALAM
കര്‍തൃത്വത്തിനും തൂല്യതയ്ക്കുംവേണ്ടിയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹിക- സാംസ്‌കാരിക സമരങ്ങള്‍ക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്ന പുസ്തകം. കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും വേരുറച്ചുപോയ സ്ത്രീവിരുദ്ധ ആശയങ്ങള്‍ ഇവിടെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സാനിറ്ററി പാടിന്റെ അന്തിമ രഹസ്യം ,കെ എ ബീന
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്