പുതുകാലം പുതുകഥകള്‍

പുതുകാലം പുതുകഥകള്‍

ചേതന യോഗ

ചേതന യോഗ

സംഗീതവും സംഗീതോപകരണങ്ങളും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. എം എന്‍ ശ്രീധരന്‍ നായര്‍
ശബ്ദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ പ്രതിഭാസത്തെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകം. ഭൗതികശാസ്ത്ര പഠിതാക്കള്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഈ ഗ്രന്ഥം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്.
₹75.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9386637369
Ist
80
2017
VINJANAVARSHAM
Study
MALAYALAM
ശബ്ദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ പ്രതിഭാസത്തെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകം. ഭൗതികശാസ്ത്ര പഠിതാക്കള്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഈ ഗ്രന്ഥം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സംഗീതവും സംഗീതോപകരണങ്ങളും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്