സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം ഫാസിസത്തിന്റെ ആസുരവഴികള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി ജയരാജന്‍
ഫാസിസ്റ്റുകളും മൂലധനവൈതാളികരായ മാധ്യമങ്ങളും ഒരുപോലെ വേട്ടയാടുമ്പോഴും ജനാധിപത്യത്തിനും മതേതരത്വത്തിനുംവേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പോരാടുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റുധീരതയുടെയും ആത്മാര്‍പ്പണത്തിന്റെയും നേര്‍ചിത്രം.
സാധാരണ വില ₹200.00 പ്രത്യേക വില ₹180.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385018664
5th
184
2019
POLITCS
MALAYALAM
ഫാസിസ്റ്റുകളും മൂലധനവൈതാളികരായ മാധ്യമങ്ങളും ഒരുപോലെ വേട്ടയാടുമ്പോഴും ജനാധിപത്യത്തിനും മതേതരത്വത്തിനുംവേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പോരാടുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റുധീരതയുടെയും ആത്മാര്‍പ്പണത്തിന്റെയും നേര്‍ചിത്രം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം ഫാസിസത്തിന്റെ ആസുരവഴികള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്